ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ
รายเที่ยว และรายปี สำหรับท่องเที่ยวในประเทศยุโรป (Europe)
ข้อตกลงคุ้มครอง สำหรับยื่นวีซ่า เช็งเก้น
PACKAGE FOR VISA FOR SCHENGEN COUNTRIES
VISA BASIC VISA SILVER VISA GOLD VISA PLATINUM
1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
    Accidental deat benefit 18-70 yrs.
    ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันอายุน้อยกว่า 18 ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000
    Accidental deat benefit under 18 yrs
2. ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
    Medical Expenses
    การันตีค่ารักษาพยาบาล  คุ้มครอง   คุ้มครอง   คุ้มครอง   คุ้มครอง 
    Hospital payment guarantee provided
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
    Evacuation / Repatriation
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือการเดินทาง
    Medical emergency assistance and service
    4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ - -  คุ้มครอง   คุ้มครอง 
   Compassionae visit
    4.2 การจัดส่งยา  คุ้มครอง   คุ้มครอง   คุ้มครอง   คุ้มครอง 
   Mediacal dispatch
    4.3 พาหนะในการส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ - -  คุ้มครอง   คุ้มครอง 
   Return of minor
    4.4 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย 250,000 250,000 250,000 250,000
   Search, rescue and recovery
5. การยกเลิกการเดินทาง - - 100,000 100,000
    Trip cancellation
6. การลดจำนวนวันเดินทาง - - 100,000 100,000
    Trip curtailment
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง - - 50,000 50,000
    Loss or damge of personal baggage
8. การล่าช้าของการเดินทาง
    Cover of delay
    8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน - - 7,500 7,500
   Delay in pubilc transportations
    8.2 การล่าช้าของสัมภาระ - - 20,000 20,000
   Baggage delay
    8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ - - 50,000 50,000
   Hijack
9. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทาง - - 5,000 5,000
    Loss of money and passport
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - 1,000,000 2,000,000 5,000,000
   Personal legal liability
ระยะเวลาเดินทาง    เบี้ยประกัน (รวมภาษี และ อากรแสตมป์ ) 
VISA BASIC VISA SILVER VISA GOLD VISA PLATINUM
1-4 300 350 500 850
5-6 350 450 600 1,250
7-8 370 450 600 1,250
9-10 399 499 984 1,903
11-15 900 1,050 1,289 2,493
16-22 1,250 1,350 1,844 3,565
23-31 1,500 1,600 2,274 4,388
32-45 2,200 2,300 2,746 5,300
46-60 2,200 2,300 3,215 6,185
61-75 2,500 2,700 3,805 7,343
76-92 2,500 2,700 4,388 8,455