Site map   


+ Tourist Visa

......................................+ Documents Required
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ

 • + Price

  สัญชาต

  อายุของวีซ่า/วัน

  1 วันทำการ2 วันทำการ3 วันทำการ4 วันทำการ
  ทุกสัญชาติ

  30 วัน

  3,6003,100

  -

  2,200
  สหรัฐอเมริกา

  30 วัน

  7,1006,600

  -

  5,600

  + Information

   นักท่องเที่ยวที่ถือสัญชาติ มาเลเซีย ฟิลิปปินน์ อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ แอฟริกา  และ อเมริกาใต้ ต้องการทำวีซ่าจีนจะต้องมีเอกสารคือ

  1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

  2. Traveler Cheque 100USD /วัน ถ้าขอวีซ่า 7วัน ต้อมีง Traveler Cheque 700USD

  3. ใบอนุญาติการทำงานในเมืองไทย ฉบับจริง

  4. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร ฉบับจริง

  • วันหยุดสถานทูต
  JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  0115-19-06, 12-1603, 05, 13, 19-26-2712-25-06, 10, 31

  + Remark
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net