Site map   


+ Tourist Visa

......................................+ Documents Required
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังต้องเป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงินเท่านั้น แต่งกายสุภาพ


 • + Price

  สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  3 วันทำการ7 วันทำการ
  ไทย

  90 วัน

  3,800-
  สัญชาติญี่ปุ่น

  90 วัน

  -3,000
  ทุกสัญชาติ

  180 วัน

  -5,000
  สัญชาติอเมริกา

  180 วัน

  -6,500

  + Information
 • สัญชาติ อิสราเอล, อิตาลี และรัสเซีย จะต้องไปยื่นเอกสาร เพื่อขอทำวีซ่าด้วยตัวเอง ที่สถานทูต อินเดีย
 • ถ้าใน passport มี วีซ่า อินเดียแล้ว 2ครั้ง จะต้องยื่นขอทำวีซ่าด้วยตัวเอง ที่สถานทูต อินเดีย
 • วันหยุดสถานทูต
 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  1-4,262310,116,13-179--12,15282,17,232,285,25,31


  + Remark
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต, ไม่นับรวมวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ, วันรับและส่งหนังสือ
  ไป-กลับ (ใช้เวลาในการรับส่งอย่างน้อย 3วัน)

 • นักท่องเที่ยวสัญชาติ อิสราเอล และ อิตาลี ต้องขอวีซ่าเองที่สถานทูตเท่านั้น

 • สถานทูตอินเดียขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ การปฏิเสธการให้วีซ่า โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net