Site map   


+ Tourist Visa

......................................+ Documents Required
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • + Price
 • อายุของวีซ่า วีซ่ามีอายุ 3 เดือน นับจากที่หนังสือเดินทางออกจากสถานทูต
 • สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  2 วันทำการ

  ทุกสัญชาติ

  60วัน

  2,700


  + Information
 • วันหยุดสถานทูต

 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  1-4,262310,116,13-179--12,15282,17,232,285.25.31

  + Remark
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net