Site map   


+ Tourist Visa

......................................+ Documents Required
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ


 • + Price
 • อายุของวีซ่า วีซ่ามีอายุ 3 เดือน นับจากที่หนังสือเดินทางออกจากสถานทูต
 •  สัญชาติ

   อายุของวีซ่า/วัน

   1 วันทำการ

   3 วันทำการ

   ทุกสัญชาติ

   30 วัน

   1,800

   1,500


  + Information
 • วันหยุดสถานทูต


 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  01--06, 12-1603, 05-7,812-25-06,31

  + Remark
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net