Site map   


+ Tourist Visa

......................................+ Documents Required
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ


 • + Price

   

  สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  1 วันทำการ

  2 วันทำการ

  3 วันทำการ

  4 วันทำการ

  ทุกสัญชาติ

  30 วัน

  3,900

  3,000

  2,800

  2,600


  + Information
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องมีวีซ่า ถ้าใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับพ่อ/แม่ 
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องขอวีซ่า ถ้ามีหนังสือเดินทางของตัวเอง  (ใช้ราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่ )
  • นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเวียดนาม แต่ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือตั๋วเดินทางขาออกจากเวียดนามแล้วเท่านั้น
   •   ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, สวีเดน, ฟินแลนด์    สามารถอยู่ได้ 15 วัน   
   •   ไทย, ลาว, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์     สามารถอยู่ได้ 30 วัน
  • วันหยุดสถานทูต
   Jan     Feb     Mar   Apr May    Jun     Jul     Aug    Sep    Oct     Nov  Dec
  115-18 -  6, 12-15   03, 05 -12 02, 03  25- 06, 10, 31

  + Remark
 • สงวนขอสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในการยื่นขอวีซ่าใช้เวลาในวันทำการ เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net