Site map      


+ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

.................................................

+ เอกสารการขอ Visa
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ


 • + อัตราค่าบริการ

   

  สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  1 วันทำการ

  2 วันทำการ

  3 วันทำการ

  4 วันทำการ

  ทุกสัญชาติ

  30 วัน

  3,900

  3,000

  2,800

  2,600


  + ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องมีวีซ่า ถ้าใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกันกับพ่อ/แม่ 
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องขอวีซ่า ถ้ามีหนังสือเดินทางของตัวเอง  (ใช้ราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่ )
  • นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเวียดนาม แต่ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือตั๋วเดินทางขาออกจากเวียดนามแล้วเท่านั้น
   •   ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, สวีเดน, ฟินแลนด์    สามารถอยู่ได้ 15 วัน   
   •   ไทย, ลาว, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์     สามารถอยู่ได้ 30 วัน
  • วันหยุดสถานทูต
   Jan     Feb     Mar   Apr May    Jun     Jul     Aug    Sep    Oct     Nov  Dec
  115-18 -  6, 12-15   03, 05 -12 02, 03  25- 06, 10, 31

  + หมายเหตุ
 • สงวนขอสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในการยื่นขอวีซ่าใช้เวลาในวันทำการ เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน


 • + วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

  .................................................

  + เอกสารการขอ Visa
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ

 • + อัตราค่าบริการ

  สัญชาต

  อายุของวีซ่า/วัน

  1 วันทำการ2 วันทำการ3 วันทำการ4 วันทำการ
  ทุกสัญชาติ

  30 วัน

  3,6003,100

  -

  2,200
  สหรัฐอเมริกา

  30 วัน

  7,1006,600

  -

  5,600

  + ข้อมูลเพิ่มเติม

   นักท่องเที่ยวที่ถือสัญชาติ มาเลเซีย ฟิลิปปินน์ อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ แอฟริกา  และ อเมริกาใต้ ต้องการทำวีซ่าจีนจะต้องมีเอกสารคือ

  1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

  2. Traveler Cheque 100USD /วัน ถ้าขอวีซ่า 7วัน ต้อมีง Traveler Cheque 700USD

  3. ใบอนุญาติการทำงานในเมืองไทย ฉบับจริง

  4. สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร ฉบับจริง

  • วันหยุดสถานทูต
  JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  0115-19-06, 12-1603, 05, 13, 19-26-2712-25-06, 10, 31

  + หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน


 • + วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

  .................................................

  + เอกสารการขอ Visa
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังต้องเป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงินเท่านั้น แต่งกายสุภาพ


 • + อัตราค่าบริการ

  สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  3 วันทำการ7 วันทำการ
  ไทย

  90 วัน

  3,800-
  สัญชาติญี่ปุ่น

  90 วัน

  -3,000
  ทุกสัญชาติ

  180 วัน

  -5,000
  สัญชาติอเมริกา

  180 วัน

  -6,500

  + ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สัญชาติ อิสราเอล, อิตาลี และรัสเซีย จะต้องไปยื่นเอกสาร เพื่อขอทำวีซ่าด้วยตัวเอง ที่สถานทูต อินเดีย
 • ถ้าใน passport มี วีซ่า อินเดียแล้ว 2ครั้ง จะต้องยื่นขอทำวีซ่าด้วยตัวเอง ที่สถานทูต อินเดีย
 • วันหยุดสถานทูต
 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  1-4,262310,116,13-179--12,15282,17,232,285,25,31


  + หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต, ไม่นับรวมวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ, วันรับและส่งหนังสือ
  ไป-กลับ (ใช้เวลาในการรับส่งอย่างน้อย 3วัน)

 • นักท่องเที่ยวสัญชาติ อิสราเอล และ อิตาลี ต้องขอวีซ่าเองที่สถานทูตเท่านั้น

 • สถานทูตอินเดียขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ การปฏิเสธการให้วีซ่า โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล


 • + วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

  .................................................

  + เอกสารการขอ Visa
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • + อัตราค่าบริการ
 • อายุของวีซ่า วีซ่ามีอายุ 3 เดือน นับจากที่หนังสือเดินทางออกจากสถานทูต
 • สัญชาติ

  อายุของวีซ่า/วัน

  2 วันทำการ

  ทุกสัญชาติ

  60วัน

  2,700


  + ข้อมูลเพิ่มเติม
 • วันหยุดสถานทูต

 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  1-4,262310,116,13-179--12,15282,17,232,285.25.31

  + หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน


 • + วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

  .................................................

  + เอกสารการขอ Visa
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ


 • + อัตราค่าบริการ
 • อายุของวีซ่า วีซ่ามีอายุ 3 เดือน นับจากที่หนังสือเดินทางออกจากสถานทูต
 •  สัญชาติ

   อายุของวีซ่า/วัน

   1 วันทำการ

   3 วันทำการ

   ทุกสัญชาติ

   30 วัน

   1,800

   1,500


  + ข้อมูลเพิ่มเติม
 • วันหยุดสถานทูต


 • JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
  01--06, 12-1603, 05-7,812-25-06,31

  + หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • วันทำการคือ วันที่หนังสือเดินทาง ทำวีซ่าในสถานทูต ทั้งนี้จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด นักขัตฤกษิ์ วันหยุดสถานทูต และวันที่ส่งเอกสารไป ส่งเอกสารกลับ อย่างน้อย 3 วัน • ให้บริการยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศ อินโด ไชน่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่
  บริษัท สมุย ลุค จำกัด โทร 077-231-703-4 แฟกซ์ 077-231705
  Copyright by www.samuilook.net | usmlook@ksc.th.com | Tel : 077-950550 | Fax : 077-950551
  Powered by ICT Prosystems.net